VİZYONUMUZ ve MİSYONUMUZ

Emniyet teşkilatı mensubu iken gerek terör olaylarında, gerek asayişe müessir olaylarda ve de gerekse görevli iken trafik kazası sonucu ile Şehit aileelri arasındaki dayanışmanın ve sosyal birlikteliğin geliştirilmesi, Şehit ve malullü olanlar yakınlarının yasal haklarının kazanılması, korunması ve gerçekleştirilmesi için kulis yapmak, lobi faaliyetlerinde bulunmak kamuoyu oluşturmaktır.

1. Vatan ve bayrak sevgisini yüceltici, birlik ve beraberliğimizi sağlayacak faaliyetlerde bulunur, ulusal egemenliği koruyucu, kollayıcı uygulamaları destekler.

2. Emniyet teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri'nin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını, gelişmelerini sağlayacak, çağdaş ve yasal uygulamaları pekiştirecek, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artıracak, eğitimlerine katkıda bulunacak yayınlar yapar, araştırmalar, derlemeler, basılı veya elektronik ortamda, süreli ve süresiz müstakil yayın organları çıkarırı, kütüphane oluşturur.

3.Sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bulunur.Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri'nden mağdur ve ihtiyaç içinde olanlarına, ihtiyaçlarının giderilmesine, ölüm ve evlenme gibi durumlarda imkanları ölçüsünde yardım eder; iş olanakları sağlamaya çalışır.

4. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri içerisinde haklarını arayamayanlardan, başkalarını tevkil, teşrik  ve azle yetkili genel vekaletnameler alarak, hukuki danışmanlık havuzunu oluşturur, avukatlar tutar veya üyeleri ile ilgili davalarda Emniyet Teşkilatı Vazife malulü ve Şehit Aileleri'nin adliyelerde, idari mahkemelerde, yüksek yargıdaki dava işlerini taip eder, davalarda doğruda müdahil olarak haklarını korumaya çalışır, hukuki sorunlarının çözümü için ilgili kurum kuruluşlar ve makamlar nezdinde girişimler bulunur, arabuluculuk yapar, tahkim ve pazarlıklara katılır.

5. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

6.Kurs seminer konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.

7.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi belge döküman ve yayınları temin eder dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap ve bülten gibi yayınları çıkarır.

8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

9.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplam faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

10.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

11.Üyelerini yararlananları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

12.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo , tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak tesis eder.

14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.

15. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar ve/veya yardımlaşır.

16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072sayılı Dernek ve Vakıfların kamu Kurum ve Kuruluşlarını ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

17.Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

18. gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

20. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

FIND YOUR FAITH

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.